To Ukrainian citizens who are located in Slovakia… Громадяни України, які перебувають у Словаччині.

[ A+ ] /[ A- ]

To Ukrainian citizens who are located in Slovakia and need advice, medication or help from a neurologist! You can contact us by email at poradna@ineurolog.sk and we will try to help you.

Громадянам України, які перебувають у Словаччині та потребують поради, ліків чи допомоги невролога! Ви можете зв’язатися з нами електронною поштою poradna@ineurolog.sk і ми постараємося вам допомогти.

Z Rozhodnutia MZ SR k vyšetreniu, ošetreniu a predpisu liekov a zdravotných pomôcok pre ukrajinských občanov, s dočasným pobytom v SR:


1. Lekári predpisujú lieky, zdravotníckej pomôcky a dietetické potraviny osobám, ktorá nie sú v
SR verejne zdravotne poistené, máju bydlisko na území Ukrajiny a vstúpia na územie
Slovenskej republiky v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len
„pacient-utečenec“) nasledovne:


• Na lekársky predpis v listinnej podobe a zdravotnícku pomôcku na lekársky poukaz v
listinnej podobe po vykonaní lekárskeho vyšetrenia; preskripčný záznam sa nevytvára.

• Preskripčné a indikačné obmedzenia sa neuplatňujú.

• Lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu tak, že na
rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu v listinnej podobe vyznačí
poznámku „UA DOČAS“ pre pacienta-utečenca po vykonaní lekárskeho vyšetrenia s
dočasným útočiskom (zelený preukaz) a „UA TRANZIT“ pre pacienta-utečenca, ktorý je
tranzitujúci. Údaj o rodnom čísle pacienta sa nevypĺňa.

Postup v prípade detí bez dokladov:
• V prípade predpísania humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny
pre nezaopatrené dieťa postačuje predloženie cestovného pasu alebo iného preukazu
totožnosti zákonného zástupcu, na ktorého bude predpis realizovaný
.

Ako vydať liek či pomôcku?
2. Lekár vydá pacientovi-utečencovi humánny liek, dietetickú potravinu na základe lekárskeho
predpisu a zdravotnícku pomôcku na základe lekárskeho poukazu vystaveného podľa bodu 1
priamo v ambulancii alebo na inom mieste po vykonaní lekárskeho vyšetrenia, ak má tento
humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu k dispozícii.

Dokedy je možné takto postupovať?
3. Rozhodnutie MZ SR je účinné do skončenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vyhlásenej v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Môže sa Vám ešte páčiť...