Čo je to afázia?

Afázia je porucha reči. Narušené môže byť porozumenie aj tvorenie reči (a tým sa myslí aj porucha porozumenia a tvorby písanej reči teda textu). Je potrebné odlíšiť ju od sťaženého vyslovovania (to je dysartria). Toto slovo samo o sebe neoznačuje chorobu a nie je to ani diagnóza. Označuje sa tak súbor príznakov (teda medicínsky povedané je to skôr syndróm – súbor príznakov).

Prečo sa afázia zrazu všade spomína?

Keď sa objavil v médiach Bruce Willis s rodinou a oznámil koniec umeleckej kariéry, uviedol ako dôvod konca práve afáziu. Stratené v preklade zostalo takmer všetko z toho, čo rodina spomenula. Zostala jedna zmienka o slove „afázia“ a to, že rodina prosí verejnosť o porozumenie a pomoc atď.

atrofia mozgu

Média zaplnili články o tom, čo je afázia, no používajú buď zle preložené texty z anglických internetových stránok alebo doplnia text o nesúvisiace alebo zmätočné informácie. Afázia nie je choroba, ktorá by človeku poškodila fyzické zdravie alebo ho ohrozila na živote. Je to popis poruchy teda označenie jedného typu poškodenia kognitívnych (rozumových) funkcii. Nižšie v tabuľke je popísaných niekoľko najčastejších typov afázie. Je tu zároveň aj možnosť ich orientačne z niekoľkých typických znakov diagnostikovať. Z výrazu afázia teda nie je možné zistiť nič o dôvode, prečo nastala, ani o prognóze alebo o tom, ako konkrétne sa prejavuje.

Nie ja afázia ako afázia

Mnoho anglických medicínskych webov používa slovo afázia (angl. aphasia) pre akúkoľvek získanú poruchu porozumenia (hovorenej reči aj písanej reči, teda aj textu) alebo tvorenia (reči aj textu). Odlišným výrazom dysfázia označujú potom takúto poruchu, ak je prítomná od narodenia alebo je následkom poruchy vývoja (psychomotorické oneskorenie alebo historicky aj „mentálna retardácia“). Tretí bežný pojem je dysartria – tak sa označuje narušenie schopnosti rečových orgánov vyslovovať zreteľne a zrozumiteľne. Laicky povedané, slovo „katastrofa“ vysloví pacient s afáziou napr. ako k-t-a alebo ho nevysloví vôbec, zatiaľ čo pacient s dysartriou vysloví niečo ako „katasvuofa“.

Názovplynulosť rečiporozumenie rečiopakovanie reči
Brocovaneplynulá (non-fluentná)zvládnenezvládne
Transkortikálna motorickáneplynulázvládnezvládne
Globálnaneplynulánezvládnenezvládne
Wernickehoplynulánezvládnenezvládne
Transkortikálna senzorickáplynulánezvládnezvládne
Anomickáplynulázvládnezvládne
Kondukčnáplynulázvládnenezvládne
Jednoduché rozdelenie najčastejších typov afázii (tzv. Bostonská klasifikácia)

Kde vzniká afázia? Čo spôsobí takúto poruchu reči?

Toľko pre upratanie pojmu afázia. Vráťme sa teraz na začiatok. Afázia je porucha reči, no miera aj spôsob prejavov poškodenia je variabilné. Každá z vyššie uvedených typov afázii má zdroj poruchy v inej lokalite mozgu alebo pri narušení iných mozgových prepojení. Pri skutočne veľkom zjednodušení sa však rozdeľuje afázia na tri typy: globálna afázia (pacient nerozpráva a nerozumie), percepčná afázia (pacient nerozumie, čo mu hovoria) a expresívna afázia (pacient rozumie, no obtiažne tvorí slová a reč). Subjektívne pre pacienta je afázia aj psychicky veľmi zaťažujúca a stresujúca, keďže nechápe zrazu zvuky, ktoré predtým rozumel ako slová resp. reč; ak nevie slová tvoriť a nedokáže teda komunikovať, pridáva sa aj frustrácia zo straty možnosti vyjadriť akokoľvek svoje ťažkosti a potreby.

Teda príčina poruchy nemusí byť vždy na jednom a tom istom mieste mozgu. A čo tú poruchu na tom mieste mozgu spôsobí? Môže to byť úraz, môže to byť porucha prekrvenia (teda mozgová príhoda), môže to byť krvácanie alebo aj neurodegeneratívne ochorenia. Príčin sú desiatky. Vo frekvencii výskytu na prvom mieste v štatistike určite bude mozgová príhoda v dôsledku porušeného okysličenia (teda porucha prekrvenia) určitej časti mozgu.

mozgová príhoda - ischémia

Stručne o mozgovej cirkulácii

Do mozgu vedú dve veľké cievy na krku – karotické tepny (vpravo a vľavo). Vzadu na krku vedú dve menšie tepny (tiež vpravo a vľavo) – vertebrálne tepny. Pri vstupe do mozgu sa obe vertebrálne tepny spoja a vytvoria bazilárnu tepnu (báza teda spodok mozgu). Karotické tepny spolu s bazilárnou tepnou vytvoria pod mozgom niečo ako kruhový objazd (Willisov okruh) – spojenie všetkých tepien, ktorá zaisťuje zásobenie mozgu z viacerých zdrojov. Príroda tak vytvorila pre mozog určitú poistku pre prípad výpadku zásobenia z niektorej väčšej tepny. Bohužiaľ príroda nie je neomylná a každý človek je originál. Preto niektoré časti kruhového objazdu môžu chýbať alebo byť príliš úzke a vtedy sa môžu častejšie objaviť problémy s prekrvením. Je to však veľmi zjednodušené vysvetlenie. Podrobnejšie si môžete prečítať tu.

Afázia po mozgovej príhode

Afázia vzniká najčastejšie ako súčasť príznakov pri mozgovej príhode. Objaví sa obvykle spolu s poškodením hybnosti polovice tela (hemiparéza) alebo úplnou stratou hybnosti polovice tela (hemiplégia). Ak sa upchá ľavá karotická tepna (kdekoľvek na krku od ostupu z aorty až do vstupu na kruhový objazd teda do Willisovho okruhu) alebo jej vetva – arteria cerebri media vľavo, dôjde práve k afázii a hemiparéze či hemiplégii.

Afázia po úraze alebo pri nádore mozgu

Druhým najčastejším pôvodcom afázie je poškodenie mozgu následkom úrazu, tretím najčastejším pôvodcom je útlak nádorom. Pritom sa poškodí práve niektoré z rečových centier a výsledkom sú rôzne formy afázie. Pri oboch druhoch poškodenia (mozgová príhoda aj úraz) je obvykle možné čiastočne alebo aj úplne afáziu zmierniť alebo sa dá aj celkom odstrániť. Miera zlepšenia a stupeň konečnej trvalej poruche sú ovplyvniteľné jednak odborným vedením tj. cvičením s logopédom, ale aj disciplínou a trpezlivosťou pacienta. Tretí veľmi častý pôvodca afázie sú neurodegeneratívne ochorenia.

nákupný košík s mozgom

Afázia pri neurodegeneratívnych ochoreniach

Tento typ afázie sa veľmi ťažko ovplyvňuje a často sa skôr naopak časom zhoršuje. Môže patriť do obrazu Alzheimerovej choroby, menej často je obrazom tzv. frontotemporálnej demencie alebo frontotemporálnej lobárnej degenerácie. Pri neurodegeneratívnom ochorení postupne a pomaly dochádza k poškodeniam rôznych funkcii mozgu. Môže to byť narušenie pohyblivosti končatín, myslenia, reči, stabilita tela alebo stereotypu chôdze. Kombinácie aj časová nadväznosť príznakov tvoria spolu určité obrazy ochorenia, ktoré lekári následne používajú na identifikáciu spoločných znakov a konkrétnych syndrómov. Celá oblasť medicíny neurodegeneratívnych ochorení sa veľmi prudko rozvíja a tak sa mení niekedy názvoslovie alebo označovanie určitých prejavov. Od názvov obsahujúcich meno objaviteľa sa postupne prešlo k pojmom obsahujúcim miesto poškodenia (napr. „frontotemporálna“). Každoročne sa však objavujú nové a nové súvislosti na mikroskopickej úrovni (teda, že rôzne prejavy majú podobný obraz poškodenia neurónov). Prognóza zhoršenia alebo zlepšenia afázie, podobne ako pri ostatných poškodeniach kognitívnych funkcii pri neurodegeneratívnych ochoreniach je veľmi ťažko odhadovateľná.

Ako sa lieči afázia?

Pre liečebné ovplyvnenie afázie je najskôr potrebná podrobná a niekedy aj opakovaná diagnostika. Afázia nie je jednorazová diagnóza, môže sa vyvíjať. Najskôr môže byť diagnostikovaná globálna afázia, ktorá časom prejde do menej závažnej formy. Diagnostikou i liečbou sa zaoberá logopéd, najčastejšie spolu so širšou skupinou rehabilitačných profesionálov (rehabilitačný lekár, fyzioterapeut, ergoterapeut, neuropsychológ apod.). Pre liečbu afázie sú potrebné rôzne druhy cvičení. Obvykle je potrebná spolupráca druhej osoby – keďže sám sa pacient so sebou ťažko porozpráva. Logopedická reedukácia je bežne preplácaná zdravotnou poisťovňou. V prípade potreby dlhodobej alebo nadštandardnej starostlivosti je samozrejme možné dohodnúť s logopédom aj ďalšiu starostlivosť za priame platby. Logopedická starostlivosť je nutná od samotného začiatku afázie. V prípade úrazov a mozgových príhod sa zahajuje liečba čo najskôr alebo kedykoľvek, keď už pacient aspoň čiastočne spolupracuje . Pri neurodegeneratívnych ochoreniach je cieľom skôr spomalenie priebehu ochorenia – nádej na zlepšenie afázie je malá.

Afázia a samoliečba – ako si vie pomôcť sám pacient?

Zamerajme sa teraz na tie formy afázie, ktoré vzniknú náhle počas života – teda po úraze alebo mozgovej príhode. Vtedy je možnosť zlepšenia skutočne veľmi vysoká a má zmysel sa tréningu čo najviac venovať. V prvých dňoch po úraze sú najmä ťažšie formy afázie natoľko obmedzujúce, že pacient prakticky nekomunikuje, ale je komunikácia plná nedorozumení. Pri strate porozumenia je potrebné hlavne pomaly, trpezlivo a opakovane rozprávať, používať jednoduché slova, skôr sa porozumenie odčíta z výrazu tváre pacienta, nakoľko reči rozumie a chápe. Krátke a známe slová (pozdravy, mená známych osôb) dokáže pacient skôr porozumieť a pri poruche tvorby reči sa aj prvé naučí opäť vyslovovať. Od krátkych známych slov je možné prejsť postupne k dlhším slovám a prípadne aj prvým vetám. Časovo je potrebná trpezlivosť, zlepšenie je očakávajte v horizonte skôr týždňov než dní. Okrem výuky je hlavne potrebné zvládať a upokojovať stres a nepríjemné pocity pacienta, ktorý sa trápi nad tým, že nerozumie svojmu okoliu a nevyjadruje sa tak zrozumiteľne, ako by chcel.

Afázia a porucha písania či porozumenia textu

Afázia nemusí vždy znamenať len poruchu porozumenia a tvorby hovorenej reči. Veľmi časté je narušenie porozumenia písaného textu (správnejšie je označenie „alexia“) a strata či obmedzenie schopnosti písať text („agrafia“). Keďže sa afázia často objavuje spolu s poruchou hybnosti ruky, niekedy trvá dlhšie, než a diagnostikuje aj alexia či agrafia. Liečba a tréning prebieha rovnako pod dohľadom logopéda, v domácnosti pomáha zapojenie okolia pacienta do stimulácie k tréningu napriek neúspechom a únave.

Tému únavy je potrebné objasniť podrobnejšie. Pri telesnom alebo duševnom vyčerpaní, ktoré u starého alebo chorého človeka môže nastať rýchlejšie ako u mladého a zdravého, sa porucha prehlbuje alebo sa akoby znovu objavila. Preto tréning aj logopedická podpora prebieha v čase, keď je pacient odpočinutý a nie je zaťažený inými vyšetreniami, opaterou, stravou apod. Nad krátkymi neúspechmi v liečbe sa radšej zasmejte alebo odveďte pozornosť na iné témy, aby pacient nebol konfrontovaný s vlastnými neúspechmi – dôležité je oceňovať aj minimálne zlepšenia.

Ďalšie zdroje na tému afázia

Tu je k dispozícii na stiahnutie brožúra o afázii (v češtine).

Európska organizácia pacientov po mozgovej príhode poriada na jeseň 2022 podujatie o afázii, podrobnosti tu.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo doporučené postupy terapie afázie.

Permanent link to this article: https://www.ineurolog.sk/afazia-je-porucha-reci-narusene-moze-byt-porozumenie-aj-tvorenie/

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.